Make your own free website on Tripod.com
 

กล้วยหิน

 
     
ชื่อสามัญ                    Saba
ชื่อพ้อง                        -
ชื่อวิทยาศาสตร์          
Musa (ABB group)  "Kluai Hin " 
แหล่งที่พบ
                 ภาคใต้

ลักษณะทั่วไป

ต้น ลำต้นสูง 3 - 4  เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร กาบด้านนอกเขียวมีนวล
ใบ
ก้านใบค่อนข้างสั้น ร่องใบเปิด
ดอก ปลีรูปร่างค่อนข้างป้อมสั้นรูปร่างคล้ายดอกบัวตูม ด้านนอกสีแดงอมม่วง ด้านในสีแดง เมื่อกาบเปิดจะไม่ม้วนงอ
ผล เครือหนึ่งมี 7 - 10 หวี หวีหนึ่งมี 10 - 15 ผล ผลเป็นรูปห้าเหลี่ยมเปลือกหนา ผลเรียงกันแน่นเป็นระเบียบ ช่องว่างระหว่างหวีน้อย ปลายจุกป้าน เมื่อสุกสีเหลืองเนื้อสีขาวอมเหลือง

การใช้ประโยชน์
ผลใช้รับประทานสด หรือนำไปต้ม ปิ้ง