Make your own free website on Tripod.com
 

กล้วยหก

 
     
ชื่อสามัญ                    -
ชื่อพ้อง                      กล้วยป่าอ่างขาง กล้วยแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์         
Musa itinerans Cheeseman.
แหล่งที่พบ
                 แถบภาคเหนือ
 

 

 

ลักษณะทั่วไป
ต้น ลำต้นสูงประมาณ 2.5 - 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร กาบลำต้น ด้านนอกสีเขียวอมเหลือง มีประดำเล็กน้อย ด้านในสีเหลืองอ่อน 
ใบ
ก้านใบสีเขียวอมเหลือง และมีประเล็กน้อย
ดอก ก้านดอกมีขน ปลีรูปไข่ ปลายมน ด้านบนสีเหลืองอมม่วงเข้ม ไม่มีนวล ด้านล่างมีสีครีม แต่ละใบเรียงซ้อมกันลึกและเมื่อกาบปลีหลุดมีสันตื้น
ผล เครือหนึ่งมี 5 - 7 หวี หวีหนึ่งมี 9 - 13 ผล ผลป้อมปลายทู่ โดนเรียงก้านผลยาว เกือบเท่าความยาวของผล เนื้อสีเหลืองและมีเมล็ด
 
การใช้ประโยชน์ ปลีนำมาปรุงอาหาร