Make your own free website on Tripod.com
 

กล้วยสามเดือน

 
     
 
 
 
ชื่อสามัญ                  Samdoen Banana
ชื่อพ้อง                     -
ชื่อวิทยาศาสตร์          
-
แหล่งที่พบ
                 พบได้ทั่วไป

ลักษณะทั่วไป
ต้น ลำต้นสูง 2.5 - 3.5  เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 เซนติเมตร กาบลำต้น ด้านนอกมีสีแดง ด้านในมีสีเขียว มีปื้นสีแดง
ใบ
ก้านใบสีเขียวอมเหลือง ร่องใบเปิด 
ดอก ปลีมีสีม่วงแดง ด้านในโคนซีด ปลายแดง ปลีรูปไข่ค่อนข้างเรียวแหลม ปลายกาบปลีมน กาบปลี เปิดม้วนขึ้น
ผล เครือหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 18 ผล ผลมีเหลี่ยมชัดเจน เปลือกหนา เมื่อสุกมี สีเหลืองรสหวานเล็กน้อย

การใช้ประโยชน์
ผลใช้รับประทานสด